TSTD TÜZÜĞÜ

Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği Genel Merkezi

ANA TÜZÜK

 

Madde 1-
Derneğin Adı        : Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği Genel Merkezi’dir.
Merkezi                  : İstanbul’dur.
Şubesi                    : Derneğin şubesi yoktur.
Amblemi                 : Sarı zemin üzerinde siyah ay, etrafı buğday dalı ve dernek ismi yazılıdır.

(Derneğin amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Bu amblem Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.)

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 2- Dernek, Sağırların eğitim, mesleki, kültürel, sanat ve sosyal bakımından faaliyetlerinde bulunan sağır üyelerle, dernek üyesi bireylerle, federasyonla, konfederasyonla, kamu ve özel kurumlarla ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

       a) Sosyal Faaliyetler:

 1. Sağırların ruh ve bedensel gelişmelerini sağlayıcı, kişiliklerini geliştirici ve üretken bireyler olabilmelerini sağlayıcı tedbirler almak, bu konularda çalışmalar yapmak.
 2. Sağır bireylerin rehabilite edilmelerini sağlamak üzere gerektiğinde rehabilitasyon merkezleri kurmak.
 3. Düşkün kimsesiz sağırların için bakım ve aş evleri kurmak, bu konuda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak, platformlar oluşturmak.
 4. Fakirlikleri belgelenen ve yeterli imkânlara sahip olmayan sağırların, doğum, evlenme ve ölüm hallerinde, imkânlar nispetinde kendilerine yardımcı olmak.
 5. İşsiz düşkün ve kimsesiz olup sosyal güvencesi olmayan sağırların hastalıkları halinde imkânlar nispetinde tedavi ve ilaç masraflarını karşılamak ve gıda yardımında bulunmak.
 6. Üyelerin çalışmalarına yön vermek, gelişmelerine yardım etmek zor durumda olan ve mali yönden faaliyetini sürdüremeyeceği anlaşılan Üyelere, imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak.
 7. Gelir temin etmek amacı ile menkul ve gayrimenkuller edinmek, gerektiğinde bunları kiraya vermek, satmak veya verimli bir şekilde işletmek.
 8. Gelir temin etmek amacı ile ilgili kanunlar çerçevesinde izin alınmak suretiyle balo, eğlence, kermes, güzellik yarışmaları, sergi ve festivaller düzenlemek, lokal, büfe ve gelir getirici tesisler açmak.
  b) Eğitim Faaliyetleri:
 9. Eğitim çağındakiler başta olmak üzere daha büyük yaştaki sağırlardadâhiI olmak üzere, modern eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak, ihtiyaç görülen hallerde bu gibi toplantıların ülkemizde yapılmasını sağlamak.
 10. Sağırların iletişim kaynağı olan işaret dilinin, ulusal ve resmi düzeyde kabulünün, yaygınlaştırılmasının ve yürürlüğe konulması hususunda devlet nezdinde girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmalara destek vermek.
 11. İşaret dili eğitmenler ve tercümanların yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri ile ilgili her türlü girişimlerde bulunmak. Bu konularda toplumu bilinçlendirmek amacı ile kitap, yazılı neşriyat videokaset, WEB sitesi v.s kanalları ile kitle iletişiminin yaygınlaşmasını sağlamak.
 12. Ailevi sorunlar veya başka imkânsızlıklar nedeni ile tahsiline devam edemeyen ve ilgili sınavları kazanarak okumak isteyen yetenekli gençler için burs imkânları sağlamak.
 13. İmkânlar nispetinde sağır okullara aynı ve maddi yardımda bulunmak.
 14. Sağırlar için Okuma Yazma, Bilgisayar, Türkçe İlerletme, Mesleki ve benzeri kurslar açmak,
 15. Türk İşaret Dilimizin öğretilmesi sistemi ile ilgili tanıtıcı broşür, dergi ve CD’ler hazırlamak, Üyelere göndermek ve bu konularda aydınlatıcı çalışmalar yapmak.
  c) Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Faaliyetleri:
 16. Üyeler arasında, sanat, kültür, turizm ve gençlik konularında faaliyetlerde bulunmak, Tiyatro ve Folklor milli ekipleri kurmak, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek.
 17. Yetersiz imkânlara sahip, yetenekli sanatkâr sağırların kişilerin eser ve imalatlarının satış ve pazarlamalarına yardımcı olmak imkânlar yaratmak.
 18. Sağırların ulusal ve uluslar arası gençlik faaliyetlerine katılmalarını teminen, gerekli çalışmalar yapmak, toplantı ve seminerler düzenlemek veya bu konuda yapılacak yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak.
 19. Sağır bireylerin turizm konularında meşguliyetlerini teminen rehabilite edilmelerini sağlamak.
 20. Yurtdışından gelecek sağır kişi ve topluluklara turizm sahasında rehberlik ve tercümanlık hizmetleri sunmak
 21. Üyelerin çeşitli yörelere ait folklor oyunlarına ilişkin çalışmalar yapmak. Bu konularda, ilgili makamlarla temasa geçerek, her türlü yardım almalarını sağlamak.
  d) Hukuksal faaliyetleri:
 22. Anayasamızın, kanunların ve Avrupa insan hakları beyannamesinin öngörüldüğü çerçevede, sağır kişilerin her türlü hukuksal sorunlarının devlet nezdinde çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
 23. Sağır bireylerin ve Üyelerin istismarını önleyici tedbirler almak, istismarcı kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek.
 24. Düşkün ve kimsesiz olan sağırların adli, idari ve hukuksal işlemlerini takip etmek. Üyelerin her türlü hukuksal sorunlarının çözüme kavuşturulması için yardımcı olmak. Gerekli hallerde, imkânlar nispetinde tercümanlık hizmeti vermek.

        e) Medya ve WEB sitesi faaliyetleri:
Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini kamuoyuna ve yurtdışı üyesi olunan kurum ve kuruluşlara duyurmak ve bu kuruluşların yayınlarını izlemek üzere gerekli elektronik iletişim ve medya takip sistemleri kurmak ve bu konularda çeşitli programların veya yazılı ve görsel medya tarafından yayınlanmasını sağlamak.

       f) Temsilcilik:

 1. Dernek, belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha kapsamlı, programlı ve sıhhatli şekilde sürdürebilmek için, gerek görülen (Yurtiçi ve Yurtdışı) yerlerde temsilcilikler açar.
 2. Dernek yönetim kurulu tarafından tespit edilecek temsilciler, bulundukları ilin mülki amirliğine verecekleri yazılı başvuru ile, alınacak izine(bildirime) istinaden faaliyete başlarlar.
 3. Temsilciler, bulundukları yerlerde sağırlarla ilgili her türlü sosyal, ekonomik, hukuksal ve sanatsal ve yörelerinin ihtiyaçlarını içeren konularda yapacakları çalışmalarına istinaden hazırlayacakları raporlarını her ayın ilk haftası içinde Derneğe gönderirler.
 4. Temsilcilerin bu hizmet ve çalışmalarına karşılık kendilerine, Genel Kurulca tespit edilecek ücret ödenir. Ödenecek ücretler, temsilcilerin göndereceği çalışma raporlarına göre ödeneceğinden, rapor gönderilmeyen aya ait ücret ödenmez.
 5. Dernek yönetim kurulu gerek görüldüğü durumlarda (haklı sebeplere dayanılarak) temsilcileri görevden alır ve yerlerine uygun görülecek kişiler atayabilir. Bu durumlarda dernekten herhangi bir hak talep edilemez.
 6. Dernek temsilcilerin durumunu her genel kurul toplantısında faaliyet raporu içinde gösterir ve gerektiğinde idari ve mali konularda genel kurulun onayına başvurabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek eğitim, mesleki, kültürel, sanat ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve sağır bireylere yönelik faaliyet amacı ile kanuna göre kurulmuş her birey bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğe katılmak isteyen kişi bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvurur. Asil üyelik için başvuran dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri de verir.

 1. Dernek Üyelik Başvuru Formu
 2. Muhtarlıktan Kimlik sureti
 3. Muhtarlıktan İkametgâh Senedi
 4. Taahhüt ettiği giriş ve aidat ödentisini dernek hesabına ödediğine dair belge.
 5. 6 Adet vesikalık resim

Üye Koordinasyon Sekreteri tarafından gerekli incelemeyi yaparak ilk yönetim kurulu toplantısına sunar. Üyelik yönetim kurulunun kabulünden itibaren geçerlidir. Üyeliğin kabulü veya reddi hakkında karar 30 gün içinde müracaat sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişinin giriş ve aidat ödentisi derhal iade edilir.

Ayrıca dernek faaliyetlerinde yararlı hizmetleri olan ve maddi ve manevi yönden destek olmuş kişiler onursal üye olarak kabul edilir. Onursal üyelerin giriş ve aidat ödemesi mecburi olmayıp, oy kullanma hakkı yoktur.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4- Üyelerin hakları:

 1. Genel Kurula ve yönetim organlarına katılmak.
 2. Dernekçe yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
 3. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde dernek çalışmaları hakkında bilgi edinmek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek.

Üyelerin yükümlülükleri:

 1. Dernek tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,
 2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
               Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Derneğin tüzükte belirtilen amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış ve faaliyetlerde bulunmak,
 7. Yazılı ikaza rağmen derneğe ait tesislerde devamlı olay çıkarmak,
 8. Yazılı ikaza rağmen dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve diğer dernek üyelerine yönelik kışkırtıcı ve huzur bozucu faaliyetlere devam etmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkan ve çıkarılan kişiler dernek mallarında ve yararlarında hiçbir surette hak iddia edemeyecekleri gibi kendi isteğiyle üyelikten ayrılan kişiler üyelikte bulundukları süreye ait borçlarını yerine getirmeye mecburdurlar.

Bu kararın itiraz mercii genel kuruldur.

DERNEK ORGANLARI

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Yönetim Kurulunca tespit edilecek çalışma komiteleri.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 8-Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
               Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
               Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üye genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir,

Çağrı Usulü
              
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazeteye ilan vermek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
              
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
               Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
              
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
               Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
               Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
              
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
               Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması ile diğer konuşmaların üyeler tarafından anlaşılabilmesi için işaret dili ile yapılan konuşmalarında sesli şekle tercüme edecek, işaret diline vakıf, ehliyetli ve duyar/konuşur bir tercüman görevlendirilir.
              
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
               Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
              
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeler onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

               Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

               Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 9-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
               Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
               Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
              
Bütün Üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Üyelerin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Dernek uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 9. Dernek vakıf kurması,
 10. Dernek fesih edilmesi,
 11. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 12. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 13. Federasyon genel kurulunda derneği temsil edecek delegeleri seçmek,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
       Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Genel Başkanın sağır ve diğer yönetim kurulu üyelerin yarısının fazlası sağır olması şartı aranır.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak;

 

 1. Genel Başkan,
 2. Başkan Yardımcısı,
 3. Genel Sekreter,
 4. Mali Sekreter,
 5. Üye
 6. Üye
 7. Üye

               Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
               Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
               Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katı lanlar tarafından karar defteri imzalanır
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu en az ayda 1 kere toplanır, mazeretsiz olarak üst üste 2 toplantıya veya bir yıllık çalışma dönemi içerisinde yapılan toplantıların 3 tanesine katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedekler çağrılır.

Genel Başkanınım Görev ve Yetkileri

 1. Derneği özel ve tüzel kişiler ile kamu ve hukuki merciler önünde temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kuruluna başkanlık etmek ve toplantıya çağırmak,
 3. Dernek adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunmak,
 4. İdari konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atmak,
 5. Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve Üyelerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık etmek, Başkanın bulunmadığı zaman başkanın 3 günlük yokluğunda başkanın yazılı talimatıyla, daha uzun süre yokluğunda ise, yönetim kurulunun kararı ile Başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden biri, başkanın görev, yetki ve mesuliyetini yüklenir.

Başkanın dönüşünde başkana faaliyeti hakkında yazılı rapor verilir.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

 1. Genel başkanın toplantıda bulunmadığı hallerde toplantıyı idare etmek,
 2. Genel başkanın talimatıyla Derneği özel ve tüzel kişiler ile kamu ve hukuki merciler önünde temsil etmek,
 3. Genel başkanın bulunmadığı hallerde idari konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atmak,
 4. Yönetim kurulunca tespit edilecek görevleri yapmak.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

 1. Derneğin bütün yazışmalarını yürütmek,
 2. Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelerine göndermek,
 3. Dernek bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütmek,
 4. Başkan ile birlikte idari yazışmaları imzalamak,
 5. Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kurulu toplantı tutanağını tutmak veya karar defterini tanzim etmek ve imzalatmak,
 6. Gelen ve giden yazıları dosyalamak ve deftere yazmak,
 7. Sağırlar ile ilgili güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üyelere internet veya başka haberleşme vasıtaları ile haber vermek,
 8. Genel sekreter karara alınan her türlü icraattan yetkilidir. Dernek müracaat merci genel sekreterliktir. Genel sekreter Dernek ile ilgili bütün muamele ve icraatında yönetim kuruluna karşı sorumludur. İsteği halinde yönetim kurulu kararı ile genel sekreterin emrine Dernek işlemleri ve büro işlerini yapmak üzere memur veya personel verilebilir.

Mali Sekreter Görev ve Yetkileri

 1. Dernek gelirlerini tahsil etmek,
 2. Faaliyet ve idari harcamaları yapmak,
 3. Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için araştırma yapmak,
 4. Gelir ve gidere ait belgeleri Dernekler kanununa uygun olarak hazırlamak ve saklamak,
 5. Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalamak,
 6. Genel kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap bilânçosu ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlamak.
 7. Demirbaşların alım satımı ve kaydını yapmak.
 8. Dernekler kanununda belirtilen kanuni defterleri ile yardımcı defterleri usulünce kayıtlarını yapmak ve tutmak veya tutturmak,
 9. Dernekler kanununda belirtilen belgeleri temin etmek,
 10. Dernek adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunmak ve tahsilâtları denetlemek,
 11. Üyeler ve birimlerinin yazılı isteği halinde bağımsız olarak mali denetimini yapmak,
 12. Üye ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlamak, süresi içinde ödenmeyen üye ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunmak.
 13. Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üyelere haber vermek üzere Genel Sekretere bilgi vermek,

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri;

               Diğer yönetim kurulu üyeleri, güncel konulara ve önceliklere göre aşağıda belirtilen görev ve yetkiler kapsamında, yönetim kurulu kararı ile belirlenecek alanlarda görevlendirilirler.

 1. Sağırların eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırmak, incelemek ve bu hususta yönetim kuruluna rapor hazırlamak,
 2. Mevcut eğitim programlarındaki eksiklikleri gidermek, eğitim çağındaki sağırların karşılaştıkları problem ve zorlukların kaldırılması için gerekli çalışmalarını ve gerektiğinde ilgili mercilerle yazışma ve görüşme yapmak,
 3. Sağırların diğer fertlerle aynı haklara sahip olabilmeleri için araştırma ve çalışmalar yapmak,
 4. Yayınlar çıkarmak; konferans, sempozyum, seminer ve panel gibi eğitici ve bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek,
 5. Sağırlar için istihdam ve uyum araştırmalarını yapmak ve yönetim kuruluna sunmak,
 6. Sağırların istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri ve problemleri kaldırmak için çalışma yapmak, çalışabilecekleri iş ortamlarını araştırmak ve bu konuda anketler ve raporları hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
 7. Sağırlara iş olanaklarını sağlamak ve sağır eleman arayan kuruluşları üyelere haber vermek,
 8. Sağır işaret dili eğitmenleri ve tercümanları yetiştirmek,
 9. Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üyelere haber vermek üzere Genel Sekretere bilgi vermek,
 10. Dernek tüzüğünün 4.b maddesinde yazılı eğitim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.
 11. Konu ile ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.
 12. Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri sağırlara tanıtmak, benimsetmek,
 13. Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 14. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 15. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak sağır kültürü ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
 16. Kültürel ve turizm alanlarda tanıtım, gezi, panel, konferans ve seminerler düzenlemek,
 17. Sanata gönül verenleri bir arada bulundurmak, seramik, resim, heykel, maket, işleme gibi el sanatları ile halk oyunları, dans, tiyatro, pantomim, mimik, sinema, sağırlar için ritmik müzik gibi sahne sanatlarının ve sanatın tüm dallarında kabiliyetli kişilere eğitim vermek için kurslar, seminerler düzenlemek,
 18. EI sanatları için sergiler düzenlemek,
 19. Tiyatro ve Sinema alanında sağırlar ile ilgili senaryolar hazırlamak, film çekmek, tiyatro oyunu sahnelemek, sinema salonlarında film gösterimleri sunmak,
 20. Sinema, tiyatro ve diğer sanat dallarında sanatçılar yetiştirmek, ekonomik destek sağlamak ve yönetim kurulu kararıyla burs vermek,
 21. Üyelerin ve sanatseverlerin kültürel ihtiyaçlarını gidermek amacı ile yerli ve yabancı filmleri kendi ve uygun görülen salonlarda izleyicilere sunmak,
 22. Dünyada ve Türkiye’de sanatçılarla diyaloglar kurup eğitim ve seminer çalışmalarına katılmak,
 23. Festival düzenlemek ve diğer festivallere katılmak,
 24. Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üyelere haber vermek üzere Genel Sekretere bilgi vermek,
 25. Dernek tüzüğünün 4.c maddesinde yazılı eğitim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.
 26. Bu konular ile ilgili yazışmalara Başkan ile birlikte imza koymak.
 27. Üyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 28. Üyelerin faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna rapor vermek,
 29. Üyelerin faaliyetleri için hazırladıkları geliştirici ve yapıcı projelerle ilgilenmek, destek vermek,
 30. Üyelik başvurularını, üyelik düşme durumlarını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak,
 31. Dernek üyelerin listesini bilgisayar ortamında tutmak,
 32. Üye kayıt defterini tutmak,
 33. Üyelik aidatlarını ödemeyenleri tespit ederek Mali Sekretere bilgi vermek,
 34. Dernek adına üyelere yönelik çeşitli organizasyonları ve toplantıları hazırlamak,
 35. Özel ve kamu kuruluşlarla işi olan sağır için el işaret tercümanı temin etmek.
 36. Dernekler Kanunu ile bu kanunla atıfta bulunan diğer kanunlar hakkında Üyelere bilgi vermek ve eğitmek,
 37. Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üyelere haber vermek,
 38. Konusu ile ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.

 

Yönetmelikler
              
Dernek ana tüzüğü hükümleri yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

-Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Mali İşler Yönetmeliği

               Yönetim kurulu yukarıda belirlenen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleride hazırlamakla görevlidir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
               Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
               Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu iç denetim yapabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Gerekli hallerde genel kurul tarafından inceleme ve araştırma komisyonları kurabilir. Bu denetimler, Denetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
              
Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
               Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50,00 TL, yıllık olarak da 50,00 TL alınır, bu aidat yıl içerisinde 25,00 TL olarak iki taksitle temin edilir. Her yıl için belirlenecek yeni üye giriş ve aidat tutarı tüfe endeksine uygun olarak yönetim kurulu kararıyla arttırılabilir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Devlet bütçesi ve fonlarından alınacak yardımlar,
 8. Faiz gelirleri,
 9. Menkul kıymetler ve gayrimenkullerden elde edilecek gelirler,
 10. Dernekçe yapılacak piyango, broşür, takvim, kitap ve her türlü el sanat eserlerinden sağlanan gelirler,
 11. Tiyatro, film, müzikal, halk oyunları, dans gibi sahne oyunların gösteriminden elde edilecek gelirler,
 12. Sponsor ve reklâm gelirleri.
 13. Hakiki şahısların yapacağı her türlü nakdi yardım, teberru, şartlı ve şartsız hibeler, vasiyete bağlı para, menkul ve gayrimenkuller,
 14. Gaye ve amacı benimseyerek diğer hayır Üyelerinin yapacağı yardımlar
 15. Yurtiçi ve yurtiçi yardım organizasyonları ile kampanyalardan elde edilecek gelirler.

DERNEKTE DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 14-Defter tutma esasları;

               Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin her yıl için 500 Bin TL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.
               Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
               Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.
               Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler
              
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak katılanların adları, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asıIları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 8. Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
       2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
              
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
              
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 15-

Gelir ve gider belgeleri;
              
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont tutarı kadar alındı belgesi düzenlenir.
              
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
              
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek görevlileri ve ücretleri
              
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından onaylanan “Dernek Giderleri Yönetmeliği” ne göre tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
              
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından “Dernek Giderleri Yönetmeliği” ne göre tespit olunur

Alındı Belgeleri
              
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
              
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Üyeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
              
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde Üyeler birimine bildirilir.
               Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
               Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
              
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
               Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
              
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
              
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
               Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
               Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

               Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

               Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
               Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
               Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

               Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
               Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

               Tasfiye İşlemleri

               Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan üç kişilik tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği” ibaresi kullanılır.
               Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’na, tasfiye tarihinde Federasyonun kapatılmış olması durumunda ise İstanbul Aksaray Sağır ve Gençlik Spor Kulübü Derneği’ne devredilir.
               Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
               Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
               Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

               YENİ GEÇİCİMadde 1-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernek Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

               YENİ GEÇİCİMadde 2-Bu tüzüğün herhangi bir maddesinin yetkili makam tarafından değiştirilmesi istendiği hallerde, ilgili değişikliğin yapılmasında yönetim kurulu yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

İş bu tüzük 21 (Yirmi bir) asıl ve 2 (İki) geçici madde’den oluşmak üzere 24.12.2017 tarihli Dernek Genel Kurulunda kabul edilmiş olup, ilgili makamın onayından sonra yürürlüğe girer.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

 

Adı ve Soyadı                         Görev Unvanı

Tığral MAKUL                        Genel Başkan              

Rıfat PEKGİRGİN             Başkan Yardımcısı

Mustafa AKAY                    Genel Sekreter             

Mümin KAYA                       Mali Sekreter 

Melihşah AYDIN                      ÜYE

Hakan YILDIZ                          ÜYE                            

Gamze AĞCA                           ÜYE                         

 

Copyright 2019 - 2020, All Rights Reserved Cihangir YILDIRIM / Tasarım